Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt die dezelfde betekenis hebben in het enkel- en meervoud:

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in contact treedt met Content Traprenovatie over de producten en diensten van Content Traprenovatie en eventueel een Overeenkomst met Content Traprenovatie aangaat;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Content Traprenovatie en de Klant, waaronder begrepen door de Klant ondertekende opdrachtbevestigingen;

Content Traprenovatie: Content Traprenovatie, gevestigd aan Mathilde Wibautplein 23, 5122KR te Rijen, KvK-nummer 58663290, BTW-nummer NL140757673B01, telefoonnummer 06-43522436, e-mailadres [email protected];

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Content Traprenovatie

Artikel 2 – De toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op offertes en Overeenkomsten, alsmede alle overeenkomsten en (rechts)gevolgen die daaruit voortvloeien.

2.2  Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Content Traprenovatie en de Klant zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten

3.1  Alle offertes van Content Traprenovatie zijn geldig gedurende 1 maand na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2  Content Traprenovatie kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in offertes en Overeenkomsten.

3.3  Content Traprenovatie baseert alle offertes en Overeenkomsten op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Content Traprenovatie gedane opmetingen. Zijn er omstandigheden die de uitvoering van een Overeenkomst kunnen beïnvloeden, dan dient de Klant Content Traprenovatie daar direct over te informeren.

3.4  Door (digitale) ondertekening van een Overeenkomst bevestigt de Klant voldoende te zijn ingelicht over het onderwerp van de Overeenkomst.

3.6  Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in een Overeenkomst vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Artikel 4 – Prijzen en betalingscondities

4.1 Content Traprenovatie is gerechtigd om bij het aangaan van een Overeenkomst een voorschot te vragen van maximaal 50% van de totale prijs. Het restantbedrag dient volledig te worden voldaan vóór of uiterlijk bij op- of aflevering door middel van tijdige bijschrijving van het bedrag op de rekening van Content Traprenovatie dan wel middels door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

4.2  Tenzij anders door Content Traprenovatie aangegeven, dienen facturen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Tevens is de Klant indien betaling na aanmaning uitblijft, conform de wettelijke regelgeving, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

4.3  Eventuele prijsverhogingen maatregelen na een offerte of totstandkoming van een Overeenkomst als gevolg van Btw-verhogingen en/of andere wettelijke regelingen kunnen door Content Traprenovatie worden doorberekend.

4.5  De Klant is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 5 – Uitvoering en levering

5.1  Content Traprenovatie voert alle Overeenkomsten met zorg uit overeenkomstig hetgeen van hem mag worden verwacht op basis van de Overeenkomst. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Content Traprenovatie een concreet resultaat heeft toegezegd en dit resultaat voldoende concreet is omschreven in de offerte of Overeenkomst.

5.2  De levertijd wordt altijd in overleg met de Klant bepaald. Deze levertijd is vast, tenzij is aangegeven dat het een vermoedelijke levertijd is. Indien de levertijd door omstandigheden niet door Content Traprenovatie wordt gehaald, dan dient de Klant Content Traprenovatie in de gelegenheid te stellen alsnog te leveren binnen een redelijke termijn, met een maximum van 45 werkdagen.

5.3  Voorafgaand aan de geplande leveringsdatum bevestigt Content Traprenovatie de Klant wanneer de levering zal plaatsvinden.

Artikel 6 – Medewerking van de Klant

6.1 Voor een goede uitvoering van een Overeenkomst is medewerking van de Klant noodzakelijk. De Klant dient in ieder geval a) ervoor zorg te dragen dat Content Traprenovatie de werkzaamheden tijdig en goed kan uitvoeren, b) zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, waar elektriciteit, verwarming, stromend water, verlichting en voldoende ventilatie aanwezig is, c) ervoor zorg te dragen dat is voldaan aan alle (bouw)voorschriften en eventuele vergunningen zijn verkregen en d) tijdig mededeling te doen van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de door Content Traprenovatie te verrichten werkzaamheden.

6.2  Indien de Klant niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan, dient hij alle redelijke kosten en door Content Traprenovatie geleden schade te vergoeden. Eventueel door de Klant zelf geleden directe schade en kosten komen voor zijn eigen rekening.

6.3  De Klant draagt zelf het risico voor schade veroorzaakt door a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, b) onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen, c) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht en d) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 – Meerwerk

7.1 Indien de Klant aanvullende werkzaamheden of producten verlangt die niet in een Overeenkomst zijn opgenomen, dan worden de kosten hiervoor aanvullend in rekening gebracht. Content Traprenovatie zal de Klant voorafgaand schriftelijk dan wel per e-mail in kennis stellen van de aanvullende kosten.

 

Artikel 8 – Annulering

8.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een Overeenkomst door de Klant geschiedt terwijl de Klant er al van in kennis is gesteld dat de aflevering kan plaatsvinden.

8.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Content Traprenovatie kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

9.1  Content Traprenovatie staat er voor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De Klant dient er rekening mee te houden dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen.

9.2  De Klant dient de gebruiksvoorschriften zoals deze door Content Traprenovatie worden verstrekt te allen tijde in acht te nemen. Indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de producten door de Klant, dan wel herstelwerkzaamheden door derden, kan dit ertoe leiden dat Content Traprenovatie niet tot (kosteloos) herstel over hoeft te gaan en/of eventueel door Content Traprenovatie gegeven garantie komt te vervallen.

9.3 Content Traprenovatie verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 9.1 de Klant garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Content Traprenovatie niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

– tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;

– één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 50% voor rekening van de ondernemer;

De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 10 – Klachten

10.1  Indien de Klant een klacht heeft over de producten en/of diensten van Content Traprenovatie, dan dient de Klant deze volledig en duidelijk bij voorkeur schriftelijk of per e-mail bij Content Traprenovatie te melden.

10.2  Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking daarvan, dan wel het moment waarop de klachten redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, aan Content Traprenovatie te worden medegedeeld. Bij gebreke daarvan kan Content Traprenovatie daaraan de gevolgen verbinden die hem toekomen op grond van de wet, zoals het verval van recht op (kosteloos) herstel of vervanging.

10.3  Na een melding van een klacht dient de Klant Content Traprenovatie in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en is de Klant gehouden Content Traprenovatie in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

10.4  Content Traprenovatie is niet aansprakelijk voor schade aan producten als gevolg van a) het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw, b) het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden, c) een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin, tenzij Content Traprenovatie hiervoor desondanks aansprakelijk kan worden gehouden op grond van dwingend recht.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien nakoming van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend overeenkomstig artikel 6:75 BW, dan is die partij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, brand, diefstal, storingen in levering van energie en communicatieverbindingen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1  Op deze Voorwaarden, Overeenkomsten en alle (rechts)handelingen tussen Content Traprenovatie en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2  Geschillen tussen Content Traprenovatie en de Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Zeeland- WestBrabant, locatie Breda, tenzij Content Traprenovatie besluit een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank in de plaats waar de Klant woonachtig is.

Artikel 14 Privacy en AVG wetgeving

14.1 Middels het vrijgeven van onder meer NAW gegevens, mailadres en telefoonnummer door de consument aan Content Traprenovatie, gaat de Klant ermee akkoord dat deze persoonsgegevens worden opgenomen in de klantendatabase van Content Traprenovatie. Het verwerken en opslaan van deze (genoemde) persoonsgegevens van de Klant is noodzakelijk voor de uitvoering en de administratieve afhandeling betreft de traprenovatie.

14.2 De gegevens die Content Traprenovatie van de Klant opgeslagen heeft in de klantendatabase, worden gedurende 7 jaar, wegens belasting technische redenen, na de aankoop van de traprenovatie bewaard.

14.3 Consumentgegevens verwerkt Content Traprenovatie volgens de richtlijnen die de AVG wetgeving hieraan stelt.

Downloaden

Downloaden als .pdf